สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 5 3 8 1
ป.3 8 0 8 1
ป.4 8 2 10 1
ป.5 4 6 10 1
ป.6 2 13 15 1
อ.3 2 3 5 1
รวม 29 27 56 6

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.2/1 5 3 8 นายเอกรินทร์ ปัญญา
ป.3/1 8 0 8 นางสาวเพ็ญพิชชา โพนยะเขต
ป.4/1 8 2 10 นางสาววิไลพร หนูสิน
ป.5/1 4 6 10 นายนรุตม์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
ป.6/1 2 13 15 นางสาวศิริวรรณ สันธิ
อ.3/1 2 3 5 นางสาวกัญจน์ณิษา สิทธิขันแก้ว
รวม 29 27 56  
โรงเรียนห้วยห้างป่าสา

164 หมู่ 7
ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0813877457

huaihangpasa@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ห้วยห้างป่าสา. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon